slajd0 slajd1 slajd2 slajd3

Środowisko

Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony środowiska

Do tej pory uzyskaliśmy blisko 80 różnego rodzaju prawomocnych decyzji administracyjnych dla Inwestorów:

Raporty środowiskowe (ooś):

 • Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym wykonanie raportów o oddziaływaniu na środowisko dla obiektów projektowanych, modernizowanych (zmiana profilu działalności lub rozbudowa) oraz obiektów istniejących,
 • Reprezentowanie Inwestora przed organami samorządowymi,
 • Doradztwo podczas procesu inwestycyjnego a w szczególności na etapie projektowania,
 • Uczestnictwo w konsultacjach społecznych.

Ochrona powietrza:

 • Dokumentacje dla uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • Prowadzenie ewidencji emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,
 • Naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • Zgłoszenia instalacji.

Ochrona przed hałasem:

 • Wykonywanie pomiarów emisji hałasu do środowiska,
 • Określanie wpływu emisji hałasu na klimat akustyczny terenów chronionych.

Gospodarka odpadami:

 • Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami, będące podstawą do uzyskania stosownych zezwoleń dla: wytwarzających odpady, odbiorców odpadów, firm zajmujących się transportem lub zbieraniem odpadów,
 • Koordynacja ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • Sporządzanie rocznego zestawienia dotyczącego wytworzonych odpadów,
 • Sporządzanie wykazu zawierającego informacje o sposobie korzystania ze środowiska, przedkładanego półrocznie marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,

Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód:

 • Operaty wodnoprawne,
 • Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Hydrogeologia:

 • Dokumentacje hydrogeologiczne związane w poborem wód podziemnych i studniami głębinowymi.

Wnioski dla uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Wnioski o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych.

Projekty biologicznej rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych.

Przeglądy ekologiczne instalacji.

Audyty środowiskowe.