slajd0 slajd1 slajd2 slajd3

Oferta

Przygotowanie inwestycji

 • Pomoc w znalezieniu gruntu pod inwestycję oraz wynegocjowaniu prawidłowej treści umowy sprzedaży nieruchomości
 • Przeprowadzenie analizy studium zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Doradztwo w zakresie podziału, scalania, zmiany przeznaczenia nieruchomości gruntowych
 • Obsługa geodezyjna i kartograficzna
 • Badania gruntowe
 • Kosztorysowanie robót budowlanych wraz z przedmiarami
 • Ekspertyzy i opinie techniczne obiektów budowlanych
 • Pomoc w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na zasadach partnerstwa publiczno - prywatnego
 • Przygotowanie opinii prawnych oraz projektów umów, niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego

Uzgodnienia formalno-prawne

Uzyskanie wymaganych warunków technicznych, pozwoleń i decyzji, a w szczególności:

Projektowanie

Projektowanie obiektów budownictwa przemysłowego, usługowego i mieszkalnego, a w szczególności:

 • Projekty koncepcyjne
 • Plany zagospodarowania terenu
 • Projekty architektoniczne
 • Projekty konstrukcyjne
 • Projekty instalacji sanitarnych i grzewczych
 • Projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • Projekty instalacji elektro – energetycznych
 • Projekty instalacji niskoprądowych
 • Projekty terenów zielonych
 • Projekty architektoniczne aranżacji wnętrz
 • Warunki ochrony przeciwpożarowej
 • Inwentaryzacja budynków
 • Projekty biologicznej rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych

Realizacja inwestycji

 • Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach
 • Monitorowanie realizacji inwestycji – rzeczowe i finansowe
 • Nadzory autorskie biur projektowych
 • Obsługa odbioru końcowego
 • Przeglądy ekologiczne instalacji

Obsługa po zakończonej inwestycji

 • Prowadzenie obowiązkowych przeglądów stanu technicznego budynków
 • Opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynku
 • Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Pomoc w negocjacjach z podmiotami trzecimi, korzystającymi z efektów przeprowadzonej inwestycji, w szczególności najemcami
 • Kompleksowe doradztwo prawne we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Pełna obsługa w zakresie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska:
  • Dokumentacje dla uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Operaty wodno - prawne
  • Dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami, będące podstawą do  uzyskania stosownych zezwoleń dla: wytwarzających odpady, odbiorców odpadów, firm zajmujących się transportem lub zbieraniem odpadów
  • Prowadzenie ewidencji emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
  • Naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza
  • Koordynacja ewidencji wytwarzanych odpadów
  • Sporządzanie wykazu zawierającego informacje o sposobie korzystania ze środowiska, przedkładanego półrocznie marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
  • Sporządzanie rocznego zestawienia dotyczącego wytworzonych odpadów